Privacybeleid DoenDenken in relatie tot Stress Alert System

Privacybeleid DoenDenken in relatie tot Stress-Alert-System. Onderstaand leest u het privacybeleid van Stress-Alert-System B.V. DoenDenken is businesspartner van Stress-Alert-System voor de zakelijke markt en past dit privacybeleid één-op-één toe.

Stress-Alert-System B.V. gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257 is verantwoordelijk voor de wijze waarop er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Volgens de richtlijnen van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is Stress-Alert-System vrijgesteld van meldingsplicht voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder vertellen wij u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen wanneer u onze website bezoekt of een abonnement heeft van Stress-Alert-System.

Onze verantwoordelijkheid

Wanneer u onze website bezoekt

Cookies

Stress-Alert-System maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine computergestuurde bestandjes die automatisch door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u inlogt op uw SAS-Account en gebruik maakt van uw abonnement.
Cookies zijn nodig om het verloop van uw SAS-Account te kunnen bijhouden. Er worden via de cookies GEEN inhoudelijke gegevens meegezonden over uzelf of over uw stresspreventieabonnement.
U kunt cookies zelf uitschakelen als u dat wilt. Dit kunt u doen via uw eigen browser. Hoe u dit kunt doen leest u terug in de handleiding van uw browser. Wanneer u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen kan dit de goede werking van de website en uw SAS-account nadelig beïnvloeden.

SSL-Certificaat

Voor de verbinding met de website van Stress-Alert-System is een SSL certificaat afgegeven. Dit betekent dat er een beveiligde online verbinding is met de website van Stress-Alert-System. Hierdoor kunnen derden niet volgen welke specifieke pagina’s u op onze website bezoekt en wordt er naar aanleiding van uw bezoek aan onze website GEEN specifieke reclameboodschappen geuit.

Wanneer u een SAS-Account heeft

De persoonlijke- of bedrijfsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw aanmelding en registratie worden door Stress-Alert-System opgeslagen. Indien u inzage wilt in uw gegevens of een correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, anders dan in geval van een reguliere beëindiging van het gekozen abonnement, kunt u hierom verzoeken via het contactformulier op de website van Stress-Alert-System. Ter voorkoming van misbruik door derden zullen wij u bij de behandeling en/of afwikkeling van uw verzoek u vragen uzelf te identificeren.

Het stresspreventieabonnement

Uw onderzoeksgegevens
Het stresspreventieabonnement geeft u recht op deelname aan het stressonderzoek en deelname aan online workshops naar keuze. In het stressonderzoek vertelt u veel over uzelf. De gegevens van het stressonderzoek zijn alleen door u via uw persoonlijke account in te zien.

Deelfunctie met SAS-geregistreerde coaches
Indien de resultaten van uw stressonderzoek aanleiding vormen voor een doorverwijzing naar een coach, bepaalt u zelf of u uw onderzoeksresultaten met een coach wilt delen. Dit kan binnen de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System alleen met SAS-geregistreerde coaches. Indien u hiervoor kiest ontvangt de coach uw onderzoeksresultaten tot anderhalf jaar terug. Dit betekent dat de coach maximaal drie stressrapporten van u ontvangt. Wanneer u uw gegevens met de SAS-Coach deelt, ontvangt de coach ook uw emailadres. Dit is nodig zodat de coach contact met u kan opnemen. Door het delen van uw resultaten met de coach kan de coach zich goed voorbereiden op uw komst en heeft de coach vooraf al inzicht in uw mentale balans. Na afloop van het gesprek met de coach (of wanneer het coachtraject is afgerond) kunt u zelf via uw SAS-Account met één druk op de knop uw gedeelde gegevens terughalen. Uw gegevens worden dan direct uit het bestand van de coach verwijderd. Zo beslist u altijd zelf wanneer en hoe lang u uw gegevens deelt met een coach.

Deelfunctie bedrijfsabonnement
Hetzelfde principe als hierboven omschreven is van toepassing bij het delen van de onderzoeksresultaten op teamniveau door managers en leidinggevenden.

Stress-Alert-System B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen van het door deelnemers, coaches en professionals buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System® om in file houden van de onderzoeksresultaten of het delen daarvan.

Beëindiging stresspreventieabonnement en coachabonnement
Het stresspreventieabonnement en het coachabonnement kennen een vaste looptijd van twaalf maanden. Na deze periode vervalt het abonnement automatisch indien niet eerder tot verlenging van het abonnement is overgegaan. Indien het abonnement niet wordt verlengd worden uw persoonlijke gegevens automatisch na acht weken opgeschoond en verwijderd uit het systeem van Stress-Alert-System. De periode van acht weken wordt door SAS gezien als bedenktijd. Wilt u binnen de termijn van acht weken alsnog tot verlenging van het stresspreventieabonnement overgaan, dan zijn uw vorige onderzoeksresultaten nog in te zien. Wilt u na de bedenktijd alsnog tot verlenging van uw stresspreventieabonnement overgaan, dan is dat niet meer mogelijk. U dient dan een nieuwe account aan te maken. Uw oude gegevens zijn niet meer terug te halen.

Beëindiging bedrijfsabonnement
Indien het bedrijfsabonnement wordt opgezegd worden alle bedrijfsgegevens automatisch na twaalf weken na datum beëindiging opgeschoond en verwijderd uit de systemen van Stress-Alert-System®. De periode van twaalf weken wordt door Stress-Alert-System als bedenktijd gezien. Wilt u binnen de termijn van twaalf weken alsnog tot verlenging van het bedrijfsabonnement overgaan, dan zijn alle onderzoeksresultaten nog in te zien. Wilt u na de termijn van twaalf weken alsnog tot verlenging van het bedrijfsabonnement overgaan, dan dient er opnieuw een bedrijfsaccount te worden aangemaakt en zijn vorige resultaten niet meer terug te halen.

Opslag anonieme onderzoeksresultaten ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek
Stress-Alert-System behoudt zich het recht voor om onderzoek te (doen laten) verrichten op basis van geanonimiseerde onderzoeksdata. Dit betekent dat uw onderzoeksresultaten mogelijk kunnen worden gebruikt voor onderzoek door derden maar dat Stress-Alert-System er voor zorgt dat uw onderzoeksresultaten op geen enkele wijze te herleiden zijn tot uw persoonsgegevens als bijvoorbeeld uw naam en emailadres. De verwerkers van uw gegevens (mensen die het onderzoek uitvoeren) komen hierdoor niet te weten wie u bent.

Verwerken anonieme onderzoeksresultaten ten behoeve van de bedrijfsstatistieken
De onderzoeksresultaten van deelnemers die hun stresspreventieabonnement aangeboden krijgen via hun werkgever worden op anonieme wijze verwerkt in statistieken en uitslagen op teamniveau ten behoeve van de werkgever. Uit deze uitslagen zijn de persoonlijke onderzoeksdata op geen enkele wijze te herleiden door werkgever. De anonimiteit van de deelnemer blijft te allen tijde gewaarborgd.

Het is mogelijk dat de onderzoeksresultaten van werknemers met een stresspreventieabonnement tot een voordracht voor een interventie leiden. Hierbij wordt de naam van de medewerker getoond aan een door werkgever aangewezen vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim en zal op gepaste wijze en buiten de werkgever om met u in contact treden, maar uitsluitend dan wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Wet datalekken
De Wet datalekken bepaalt dat de verwerkers van gegevens verplicht zijn om melding te doen wanneer er onverhoopt gegevens worden gehackt of door menselijke fouten (verlies of zoekraken van datadragers) data in het ongerede raken. Stress-Alert-System voldoet aan de eisen die de wet stelt. Indien u dit wenst verstrekken wij u inzage in de bewerkersovereenkomst die tussen Stress-Alert-System als opdrachtgever en Digit-Services te Alkmaar als bewerker is gesloten.

Uw verantwoordelijkheid

Natuurlijk draagt u ook zelf verantwoordelijkheid voor het geheim houden van uw gegevens.
Om uw gegevens zo goed mogelijk te helpen beschermen adviseren wij u het volgende:

  • Scherm de toegang tot uw SAS-Account altijd goed af:
    • Geef uw inloggegevens nooit aan anderen door;
    • Wijzig regelmatig uw wachtwoord;
    • Deel uw resultaten niet buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System om (ook niet aan coaches);
    • Log uit voordat u andere zaken gaat doen

Het opslaan van uw onderzoeksresultaten op uw computer, laptop, USB-stick of anders, dan wel het door u gewenst verspreiden van uw onderzoeksresultaten via bijvoorbeeld email of social media is in verband met uw privacy niet aan te raden omdat dit het risico of verdere ongewilde verspreiding van uw persoonlijke gegevens vergroot.