#7 Wegwijzer NAH | autisme

0
De Wegwijzer is een project vanuit het Ministerie van VWS, in het kader van het programma Volwaardig leven, dat wordt uitgevoerd door de Stichting In-Tussen.

De Stichting In-Tussen stelt zich ten doel om bij te dragen aan het levensgeluk van kwetsbare mensen en aan het werkplezier van de professionals die hen ondersteunt. Het gaat om mensen met een (latente) zorg- of ondersteuningsvraag die niet of onvoldoende beantwoord wordt vanuit bestaande voorzieningen.

Voor 20% van mijn tijd werk ik als projectleider conceptontwikkeling Wegwijzer, vanuit het label DoenDenken, waarbij ik de volgende werkzaamheden verricht:
• Samen met het ontwikkelteam – bestaande uit Judith Zadoks (In-Tussen), Jessica Slijpen (WeHelpen), Dewi van der Vaart en Ingrid Claassen (Inforwijzer) – een ontwerp en een prototype ontwikkelen voor de Wegwijzer dat voldoende draagvlak heeft bij de convenantpartijen om verder te ontwikkelen en op basis waarvan de concrete ontwikkeling aan een technische partij kan worden uitbesteed
• Onderdelen van het prototype zijn onder meer een functioneel ontwerp en een programma van eisen met specificaties en randvoorwaarden

Onderdeel van de totstandkoming van de Wegwijzer zijn 2 surveys die uitgezet zijn onder de doelgroepen. De input vormt mede het startpunt van de Wegwijzer.

Project specificaties:

Periode maart 2020 – heden | Wegwijzer | NAH | Autisme | Stichting In-Tussen | Volwaardig Leven | Ministerie van VWS | Projectleider | Astrid Roesink

    Share.

    Comments are closed.